همکاری در تهیه نشریات ترویجی و فنی، معرفی و کاربرد چهار گونه گیلاس، درخت پر، بنه، سرخدارو سه گونه اگروپیرون به منظور توسعه رویشگاه های آن ، تکثیر بذور مرتعی در شهرستان های جلفا و مرند

۳۱-۷-۹-۳