نهال بادام شکوفه

55,000 تومان

منشاء بادام رقم شکوفه ایران است.از لحاظ زمان گل دهی دیر گل و زمان رسیدن میوه متوسط رس است.

4000 در انبار