نهال زردآلوی تبرزه

70,000 تومان

میوه ها چند روز قبل از رقم ویکوت می رسند و سفت و خوشمزه اند.