نهال سنجد دره وار

85,000 تومان

بسیار درشت، بازار پسند ،صادراتی