نهال گوجه عبدالعظیم

65,000 تومان

این رقم میوه پاییزی بوده، بومی آذربایحان و قابلیت مصرف تازه خوری و خشکباری دارد.