ارسال محصول

ارسال نهال و سایر محصولات
ارسال کلیه نهال های تولیدی این شرکت تعاونی و سایر محصولات مثل انواع کود تقویتی پاییزه و بهاره، تنه مال، انواع لوله آبیاری قطره‌ای، در صورت درخواست قابل ارسال بوده و از طریق اتوبوس‌های بین شهری امکان پذیر است. در صورت درخواست با انتخاب محصولات و ذکر تعداد آنها با پرداخت هزینه‌ها از طریق سامانه، نهال‌ها به اتوبوس تحویل داده خواهد شد.