تضمین

این شرکت تعاونی نهال‌ها و محصولات ارسالی خود را تضمین می نماید. مشخصات محصولات ارسالی مطابق درخواست و ادعای شرکت بر اساس برچسب‌ها صورت گرفته است. نهال‌های ارسالی بر اساس اطلاعات اخذ شده از باغبان و یا درخواست کننده نهال در خصوص شرایط اکولوژیکی محل کاشت صورت می گیرد.
تبصره: به لحاظ اینکه نهال یک موجود زنده بوده و از اینکه نهال به موقع کشت شده و یا نحوه کشت درست صورت گرفته است یا نه، تضمینی از طرف شرکت صورت نمی‌ گیرد.