تعویض محصول

تعویض محصول در صورت ارسال اشتباه از سوی شرکت تعاونی صورت گرفته باشد امکان پذیر بوده و در غیر این صورت شرکت هیچ تعهدی در جبران اشتباهات درخواست مشتریان ندارد.