نهال سنجد حاج حسین

85,000 تومان

اندازه متوسط، بازار پسند، صادراتی