نهال پسته بومی آذربایجان

از باغات آذربایجان گزینش شده و بومی آذربایجان می باشد. نیاز به پیوند ندارد.