نهال گردوی آپومیکس زودرس

200,000 تومان

بسیار درشت، درشت، ضخامت پوست چوبی متوسط، بازار پسند