نهال گردوی آپومیکس قاضی جهان

200,000 تومان

ضخامت پوست چوبی متوسط، بازار پسند، مغز روشن