نهال گلابی دوشیز

60,000 تومان

در انگلستان در پایان قرن هجدهم یافت شد . در دهه دوم قرن نوزدهم به امریکا رفت ودر انجا به نام ولیامز نام گذاری گذاری شد . به زودی در در دنیا انتشار یافت. جوانه های این رقم به سرعت رشد می کنند .

7000 در انبار